Развитие и управление на културния сектор в Община Русе

Няма коментари

Сдружение "Стенд Арт" проведе качествено проучване, финансирано по общинската програма „Култура“, в рамките на което са реализирани дълбочинни интервюта с представители на неправителствения сектор, културните институти, бизнеса, местната власт и самоуправление в Община Русе. Резултатите от изследването са представени в анализ, придружен с препоръки към местната власт за оптимизиране процесите на управление на културните политики.

Leave a Comment

Your email address will not be published.